Sonuç İlanı


Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı KGM

Kurumumuz İhtiyacı İçin ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 19/10/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 POZ NO: EP1002 Her Türlü Arazide Harita Üretilmesi hektar 10
2 POZ NO: EP1003 Her Türlü Arazide Yatay ve Düşey Hat Çizimi ve Raporlarının Hazırlanması kilometre 1,125
3 POZ NO: EP1005 Kavşak projelerinin hazırlanması adet 1
4 POZ NO: EP1006 Proje Hacimsel Elemanlarının Çizim ve Hesaplarının Yapılması kilometre 1,13
5 POZ NO: EP1007 Proje Paftaları ve Proje Sonu Raporunun Hazırlanması kilometre 1,13
6 POZ NO: EP1008 Drenaj Projelerinin Yapılması kilometre 1,13
7 POZ NO: EP1009 Metraj Dosyasının Hazırlanması kilometre 1,13
8 POZ NO: EP1010 Plankote Hazırlanması ve Çizilmesi adet 1
9 POZ NO: KP2100 Köprü Projelerinin Hazırlanması metrekare 2.550
10 POZ NO: PP4001 Yol Boyları ve Kavşak Alanlarının Ön Peysaj Proje ve Raporlarının Hazırlanması kilometre 1,13
11 POZ NO: PP 4002 Yol Boyları ve Kavşak Alanlarının Kesin Peysaj Projesinin Hazırlanması kilometre 1,13
12 POZ NO: TGP 3001 Trafik Güvenliği Etüt Çalışmalarının Yapılması kilometre 1,13
13 POZ NO: TGP 3002 Kavşak Dışındaki Kesimlerde Trafik İşaretleme Projesinin Yapılması kilometre 0,8
14 POZ NO: TGP 3003 Kavşak Trafik İşaretleme Projesinin Yapılması adet 1
15 POZ NO: TGP 3004 Bilgi Levhalarının İmalat Detay Projeleri Yapılması adet 1
16 POZ NO: TGP 3005 Otokorkuluk Projelerinin Yapılması kilometre 0,5
17 POZ NO: TGP 3006 İşaret Levhalarının Montajı (Temel ve/veya Konstruksiyon) Projelerinin Yapılması adet 1
18 POZ NO: TGP 3007 Kavşaklarda Trafik Akım Sayımlarının Yapılması adet 1
19 POZ NO: TGP 3008 Sinyalizasyon Projelerinin Yapılması adet 1
20 POZ NO: TGP 3009 Proje Özeti ve Metraj Kitabı Hazırlanması kilometre 1,13
21 POZ NO: JH-6 Kesin Proje Jeolojik-Jeoteknik Etütleri-1/1000-1/2000 Ölçekli jeolojik etüt kilometre 1,13
22 POZ NO: JH-7 Kesin Proje Jeolojik-Jeoteknik Etütleri-1/1000-1/2000 Ölçekli hidrojeolojik etüt kilometre 1,13
23 POZ NO: JH-8 Kesin Proje Jeolojik-Jeoteknik Etütleri-1/1000-1/2000 Ölçekli mühendislik jeolojisi etüdü kilometre 1,13
24 POZ NO: JH-9 -1/1000-1/2000 Ölçekli kesin proje mühendislik jeolijsi raporu yazımı (Jeolojik, hidrojeolojik, mühendislik jeolojisi raporları dahill ) kilometre 1,13
25 POZ NO: JH-10 -1/1000-1/2000 Ölçekli kesin proje jeolojik - jeoteknik etüdü ve rapor yazımı kilometre 1,13
26 POZ NO: JH-11 Malzeme Ocakları Etüdü-Ariyet veya seçme malzeme etüdü adet 1
27 POZ NO: JH-12 Malzeme Ocakları Etüdü-Agrega ocağı etüdü (Kum-Çakıl Ocağı) adet 1
28 POZ NO: JH-13 Malzeme Ocakları Etüdü-Taş ocağı etüdü adet 1
29 POZ NO: JH-14 Malzeme Ocakları Etüdü-Su ocağı temin etüdü adet 1
30 POZ NO: JH-15 Malzeme Ocakları Etüdü-Ocak etüdü raporu yazım bedeli (Su ocakları hariç herbir ocak için) adet 3
31 POZ NO: JH-20 Araştırma veya Gözlem çukuru açılması ve numune alınması-TOPRAK, KÜSKÜ VE YUMUŞAK KAYADA ARAŞTIRMA VE GÖZLEM ÇUKURU AÇILMASI 0.00-8.00 metre arasında metre 25
32 POZ NO: JH-21 Araştırma veya Gözlem çukuru açılması ve numune alınması-Zemin veya kayanın fiziksel ve mekanik özelliklerini belirlemek için yeterli miktarda numune alımı adet 7
33 POZ NO: JH-22 ZEMİNLERDE JEOTEKNİK AMAÇLI SONDAJ KUYUSU AÇILMASI (İnce, iri ve bloklu-molozlu her tür zeminde)-Zeminlerde 0.00-30.00 metre arasında sondaj kuyusu açılması metre 80
34 POZ NO: JH-23 ZEMİNLERDE JEOTEKNİK AMAÇLI SONDAJ KUYUSU AÇILMASI (İnce, iri ve bloklu-molozlu her tür zeminde)-Zeminlerde 30.01 m'den daha derin sondaj kuyusu açılması metre 10
35 POZ NO: JH-24 KAYALARDA JEOTEKNİK AMAÇLI SONDAJ KUYUSU AÇILMASI-0.00-100.00 metre arasında (karotlu) metre 30
36 POZ NO: JH-27 ZEMİNLERDE JEOTEKNİK AMAÇLI SONDAJ KUYUSUNDAN ÖRSELENMEMİŞ NUMUNE ALINMASI 0.00-30.00 metre arasında adet 3
37 POZ NO: JH-29 JEOTEKNİK AMAÇLI SONDAJ KUYUSUNDA YERİNDE DENEY (SPT+ÖRSELENMİŞ NUMUNE ALINMASI) 0.00-30.00 metre arasında adet 90
38 POZ NO: JH-30 JEOTEKNİK AMAÇLI SONDAJ KUYUSUNDA YERİNDE DENEY (SPT+ÖRSELENMİŞ NUMUNE ALINMASI) 30.01 m'den daha derin adet 10
39 POZ NO: JH-37 SONDAJ ve ARAZİ DENEY HİZMETLERİ RAPOR YAZIMI-Sondaj raporu yazım bedeli (5 sondaj kuyusuna kadar) adet 1
40 POZ NO: JH-47 Servis Yolu Yapımı-Her cins ve klastaki zeminde, taşıyıcıya bindirilmiş sondaj makinesi için, Tip II servis yolu kilometre 0,5
41 POZ NO: Z.1.GPB/P1 Taşıma Gücü Tasarımına ait Geoteknik Proje Raporu adet 1
42 POZ NO: Z.1.GPB/P9 Derin temel tasarımına ait Geoteknik Proje Raporu adet 1
43 POZ NO: Z.1.GPB/P12 Kazıklı tutucu Yapı Tasarımına Geoteknik Proje Raporu adet 1
44 POZ NO: Z.1.4 Zemin Mekaniği Laboratuar Hizmetleri-Su muhtevası ölçümü set 1
45 POZ NO: Z.1.18 Zemin Mekaniği Laboratuar Hizmetleri-Konsolidasyon (Odeometre) Deneyi Konso.+Serbest Şişme Miktarı+Şişme Basıncı adet 1
46 POZ NO: Z.1.20 Zemin Mekaniği Laboratuar Hizmetleri-Şişme Basıncının Tayini (Konsolidasyon Aletinde) adet 1
47 POZ NO: Z.1.23 Kesme kutusu deneyleri Konsolidasyonsuz - Dranajsız set 1
48 POZ NO: Z.1.24 Kesme Kutusu Deneyleri Konsolidasyonlu-Drenajsız set 1
49 POZ NO: Z.1.28 Zemin Mekaniği Laboratuar Hizmetleri-Kayma direncinin üç eksenli hücrede (konsolidasyonsuz-drenajsız) boşluk suyu basıncı ölçülmeden tayini (UU) set 1
50 POZ NO: Ü.1.1 İri daneli temiz malzemenin dane boyutu dağılımının tayini adet 20
51 POZ NO: Ü.1.2 İnce daneli malzemenin dane boyutu dağılımının tayini adet 20
52 POZ NO: Ü.1.4 Toprak ve Toprak-Agrega Karışımlarının Sınıflandırma Deneyleri- İri daneli karışık malzemeler Yaş metot adet 20
53 POZ NO: Ü.1.6 Atterberg Limitlerinin Tayini Likit Limit (LL) Plastik Limit (PL) ve Plastisite indeksi (PI) adet 30
54 POZ NO: Ü.1.8 Toprak ve Toprak-Agrega Karışımlarının Kuru Birim Hacim Ağırlık-Su İçeriği Bağıntısının Tayini-Su ve Basınç Altında Dağılabilen Malzemelerin (kiltaşı, kumtaşı,marn...vb.) Deneye Hazırlanması ( 20 Kg için) adet 7
55 POZ NO: Ü.1.9 İnce daneli topraklarda Standart Proktor adet 2
56 POZ NO: Ü.1.11 İri daneli toprak-agrega karışımlarında Standart Proktor İkamesiz adet 5
57 POZ NO: Ü.1.14 İri daneli toprak-agrega karışımlarında Modifiye Proktor İkamesiz adet 2
58 POZ NO: Ü.1.20 Yaş CBR (şişme %`si dahil) iki numune ile adet 7
59 POZ NO: Ü.3.1 Agrega Deneyleri-Cilalanma Değeri adet 1
60 POZ NO: Ü.3.2 Agrega Deneyleri-Soyulma Mukavemeti (çift deney) adet 1
61 POZ NO: M.1.11 Beton Laboratuarı Hizmetleri-Agrega Deneyleri-İri Agrega Birim Hacim Ağırlık ve Su Emme adet 1
62 POZ NO: M.1.17 Beton Laboratuarı Hizmetleri-Agrega Deneyleri-İnce Agrega Elek Analizi adet 1
63 POZ NO: M.1.23 Kaba Agregada aşınma direnci (Los Angeles Metodu) (1 Num.) adet 2
64 POZ NO: M.1.172 Beton Laboratuarı Hizmetleri-Agrega Deneyleri-Metilen Mavisi Deneyi (1 Num.) adet 2
65 POZ NO: M.1.173 Beton Laboratuarı Hizmetleri-Agrega Deneyleri-Termal ve Bozunma Özellikleri Magnezyum Sülfat Deneyi (Yeni su banyosu ile) (Kum-Çakılda) (1 Num.) adet 2
66 POZ NO: Ü.2.18 Üstyapı Etüt Proje Hizmetleri-Kesinleşmiş Yol Güzergahında Üstyapı Projesinin Hazırlanması-Üst Yapı Etüdü ve Üstyapı Projelendirme Raporunun Hazırlanması kilometre 1,13

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar