Orman Bölge Müdürlüğü-Muğla OGM

Kurumumuz İhtiyacı İçin ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 13/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 "Proje yapım bedeli; (profil açılması, oyuntu ıslah etüdü yapılması, toprak tahlillerinin yapılması ve toplantılar yapılması hariç, profil noktalarının aplikasyonu, proje türüne göre yetişme ortamı etüt çizelgelerinin doldurulması dahil, Toprak profillerinin açılarak yetişme ortamı etüt çizelgelerinin doldurulması şartıyla, vejetasyon toprak yapısı, topografik yapı v.b. hususlar değerlendirilerek çalışma faliyeti önerilen alanlarda birim fiyatın tamamı, çalışma planlanamayan alanlar için birim fiyatın 1/4'ü oranında ödeme yapılır. Bedel hesabına her proje için Maktuen 6800 TLeklenecektir. (Bu değer ihalelerde artırmaya veya eksiltmeye tabii değildir)
"
adet 1
2 Ağaçlandırma uygulama projesi
hektar 3.354,2
3 80 cm eninde 100 cm boyunda ve azami 120 cm derinliğinde profil açılması. (Meyilin %40'dan fazla olduğu sahalarda 1,3 katsayısı uygulanır.) (Diri örtü yoğunluğu %60 ve üstü olan alanlarda 1,2 katsayısı uygulanır.)
Küskü sahalarda
metreküp 321,6
4 Toprak Tahlili Yaptırılması (Tekstür (%), PH, toplam kireç, tuzluluk, ve organik madde analizleri için) (gerekli görülen diğer analizlerde OGM tarafından yayımlanan birim fiyatlar kullanılacaktır)
adet 100
5 "Proje amacının ve faaliyet türlerinin belirlenmesi için potansiyel saha tespiti;
(Ağaçlandırma, sel kontrolü, erozyon kontrolu, rehabilitasyon, mera ıslahı, oyuntu ıslahı vb gibi faaliyetlere konu sahaların tespit edilmesi, mülkiyetinin belirlenmesi, bu günkü arazi kullanım durumu ve bu faaliyet türlerine ait haritanın yapılması ve rapor tanzimi, (100 Ha'da en az bir adet inceleme noktası alınması dahil)"
1 - 2000 hektar arası sahalar için
adet 1
6 Proje amacının ve faaliyet türlerinin belirlenmesi için potansiyel saha tespiti; 2001 - 5000 hektar arası sahalar için
hektar 3.000
7 Proje amacının ve faaliyet türlerinin belirlenmesi için potansiyel saha tespiti; 5001 - 20000 hektar arası sahalar için
hektar 15.000
8 Proje amacının ve faaliyet türlerinin belirlenmesi için potansiyel saha tespiti; 20001-50000 hektar arası sahalar için
hektar 15.222,7

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar