BİTKİ SATIN ALINACAKTIR
ETİMESGUT BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Bitki Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2017/398507
1-İdarenin
a) Adresi:BAĞLICA MAH. ZİRVE CAD. NO: 68 06790 ETİMESGUT/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası:3122261352 - 3122261353
c) Elektronik Posta Adresi:htpekdogan@etimessgut.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
72 kalem bitki, herek ve herek bağı olmak üzere 74 kalem mal alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :Etimesgut Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü Sera Alanı
c) Teslim tarihi:Sözleşme konusu malın tamamı sözleşme tarihinden itibaren 2 (iki) ay içerisinde iki parti halinde, Etimesgut Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü sera alanına edilecektir. Teslimat programı birim fiyat teklif cetvelinde yer alan sıraya göre aşağıdaki şekilde olacaktır. 1.AY:1.,3.,5.,8.,17.,20.,21.,26.,27.,29.,30.,31.,32.,33.,34.,35.,40.,46.,47.,48.,49.,53.,55.,56.,57.,58.,59.,60.,61.,62.,63.,64.,65.,66.,67.,68.,69.,70., ve 72. kalemlerin tamamı,2.,4.,6.,7.,9.,10.,11.,12.,15.,18.,19.,22.,23.,24.,25.,28.,36.,37.,38.,39.,41.,42.,43.,44.,45.,50.,51.,52.,54.,71.,73.ve 74. diğer kalemlerin yarısı 2. AY :Kalan malzemelerin tamamı

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Etimesgut Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü Bağlıca Mah. Zirve Cad. No:72 Etimesgut/ANKARA
b) Tarihi ve saati:12.09.2017 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

 

İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
b) Alım konusu fidan, çiçek veya tohum gibi mallar ise Tarım ve Köyişleri Bakanlığı düzenlenen ve adayın veya isteklinin teklif edilen ürünün üretici olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

 İstekliler, ihale günü(12.09.2017) en geç saat 09:00'a kadar birim fiyat cetvelinde yazılı 2.4.6.7.9.10.11.12.23.42.51.ve 52. sıralarda bulunan bitkilerin teknik şartnameye uygun numunelerini; Etimesgut Belediye Başkanlığı Park Bahçe Müdürlüğü'ne (Bağlıca Mah.Zirve Cad.No:72 ETİMESGUT/ANKARA) teslim etmek zorundadır. Numune getirmeyen veya numuneleri teknik şartnameye uygun olmayan isteklilerin teklifleri kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.
Numunelerin üzerinde teklif sahibi olan isteklinin;
İsteklinin ismi,                      
Bitkinin türkçe-latince adı,  
Bitkinin boy ve çap bilgilerinin yazılı olduğu etiket olmalıdır.
Numune Birim Fiyat Teklif Cetvelinde bulunan 2.4.6.7.9.10.11.12.23.42.51.ve 52. sıralardaki bitkilerden birer adet getirilecek ve idare tarafından görevlendirilen komisyona teslim edilecektir.

İstekliler tarafından getirilen numunelerin indirilmesi, ölçüm noktalarına taşınması ve buradan idarenin  istif alanına götürülmesi işleri istekli firmalara aittir. Bu aşamalarda oluşacak tüm olumsuzluklardan istekli firmalar sorumlu olacaktır (Getirilen Ağaçların kırılması-örselenmesi-yaralanması v.b. ayrıca diğer malzemelerde meydana gelebilecek tüm olumsuzluklar).
 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Bitki alım işleri


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Etimesgut Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Etimesgut Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü Bağlıca Mah. Zirve Cad. No:72 Etimesgut/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.