MADENİ YAĞ VE ANTİFRİZ SATIN ALINACAKTIR
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) TİCARET DAİRESİ BAŞKANLIĞI NAKLİYE VE SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜ

Afşin Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan 7 kalemde toplam 53460-kg madeni yağ ve antifriz alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2017/398836
1-İdarenin
a) Adresi:Nasuh Akar Mah.Türkocağı Cad.No:2/13 Bahçelievler ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası:3122126900 - 3122121748
c) Elektronik Posta Adresi:
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
toplam 53.460-.kg madeni yağ ve antifriz
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :Afşin Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü Merkez Ambarı Çoğulhan/Afşin/KAHRAMANMARAŞ
c) Teslim tarihleri:İşletme Müdürlüğünün ihtiyacına binaen istenecek yağ ve antifriz miktarı teyitli faks ile yükleniciye bildirilecek olup yüklenici bildirim tarihinden itibaren 12 (oniki) takvim günü içerisinde istenen miktardaki ürünü Çoğulhan/Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde bulunan Afşin Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü Merkez Ambarına teslim edecektir. Madeni yağların ve antifrizin İşletme Müdürlüğü ambarlarına indirilmesi işi İşletme Müdürlüğüne aittir. Yüklenici tarafından getirilen madeni yağlar ve antifriz için Teknik Şartnamenin Muayene ve testler başlıklı 5.maddesi kapsamında yapılacak muayene ve testlerin uygun bulunmasını müteakip İşletme Müdürlüğünce teslim ve tesellüm işlemleri yapılacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 Zemin Kat F Blok Batı Cephesi Oda No:C-3 Çankaya/ANKARA
b) Tarihi ve saati:12.09.2017 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

1-Aday veya istekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi

2-Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen kapasite raporu

3-Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen imalat yeterlik belgesi

4-Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi

5-Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösterir belgeler.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1-İstekliler teklif edecekleri yağların ve antifrizin markasını, ismini ve teknik özelliklerini gösteren listeyi teklifleri ile birlikte sunacak olup teklif edilen her yağ ve antifriz için ayrı ayrı teknik özellikler belirtilmiş olacaktır.

2-İstekliler, Teknik Şartnamenin 3.maddesinde belirtilen 7 kalem ürünün dengini teklif edecekler ise, teklif edecekleri ürünlerin, şartnamenin 3.maddesinde yer alan ürünlerin dengi olduğunu gösteren mukayese belgesini/tablosunu teklifleri ile birlikte sunacaklardır.  


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118 TRY (Türk Lirası) karşılığı EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 Kat:13 Oda No:30 Çankaya/ANKARA, Afşin Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 Zemin Kat F Blok Batı Cephesi Oda No:C-1 Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.