ALÜMİNYUM SİLİKAT KATKILI FIRINLANMIŞ TUZ SATIN ALINACAKTIR
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

50000 Ton Alüminyum Silikat Katkılı Fırınlanmış Tuz Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2017/382832
1-İdarenin
a) Adresi:Emniyet Mahallesi Hipodrum Caddesi No:5 B Blok Kat :6 YENİMAHALLE/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası:3125072203 - 3125072174
c) Elektronik Posta Adresi:
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Teknik şartnamede teknik özellikleri belirtilen 50.000 Ton Alüminyum Silikat Katkılı Fırınlanmış tuzun satın alınması ve Yüklenici tarafından İdare'ye teslimini kapsar.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri :Ankara ili sınırları içinde bulunan (Şereflikoçhisar, Bala, Elmadağ, Kalecik, Çubuk, Akyurt, Kızılcahamam, Çamlıdere, Kazan, Güdül, Beypazarı, Nallıhan, Ayaş, Polatlı, Haymana, Çankaya, Güvercinlik Şantiye, Mamak Şantiye ve Pursaklar Şantiye) ilçelerindeki idarenin uygun göreceği şantiye sahalarına ve Ankara içindeki şantiyelere teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi:Sıra No TESLİM YERİ 1.AY (TON) 2.AY (TON) 3.AY (TON) 4.AY (TON) TOPLAM (TON) 1 Şereflikoçhisar 400 400 400 100 1.300 2 Bala 400 400 400 100 1.300 3 Elmadağ 700 600 600 600 2.500 4 Kalecik 200 200 200 200 800 5 Çubuk 400 400 400 300 1.500 6 Akyurt 200 100 100 100 500 7 Kızılcahamam 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 8 Çamlıdere 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 9 Kazan 200 200 200 200 800 10 Güdül 200 200 200 200 800 11 Beypazarı 400 400 400 100 1.300 12 Nallıhan 200 200 200 200 800 13 Ayaş 200 200 200 200 800 14 Polatlı 200 200 200 200 800 15 Haymana 200 200 200 200 800 16 Çankaya 1.500 1.500 1.500 1.500 6.000 17 Güvercinlik Şantiye 3.000 3.000 3.000 3.000 12.000 18 Mamak Şantiye 1.250 1.250 1.250 1.250 5.000 19 Pursaklar Şantiye 1.250 1.250 1.250 1.250 5.000 AYLIK TOPLAM TONAJ 12.900 12.700 12.700 11.700 50.000 *İdare, tuz stok durumu ve hava şartlarına bağlı olarak, tuz teslim programının üzerinde bir tonajdaki tuzu yükleniciden teslim programının haricinde talep edebilir. Yüklenici böyle olağanüstü durumlarda günlük teslim programı haricinde en az 1.000 Ton tuzu teslim etmeyi taahhüt eder. *İdare gerekmesi halinde tabloda belirtilen aylara ve ilçelere göre teslim edilmesi gereken miktarlardaki tuzun yükleniciye yazılı olarak bildirmek kaydıyla talep edeceği tonajda Güvercinlik asfalt şantiyesinde bulunan tuz stok ambarlarına veya tablodaki diğer adreslere teslim edilmesini isteyebilir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Emniyet Mah. Hipodrom cad. No:5 B Blok Kat:7 (İhale Toplantı Salonu) Yenimahalle/ANKARA
b) Tarihi ve saati:13.09.2017 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Alüminyum silikat katkılı fırınlanmış tuz alımı ve satımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Emniyet Mah. Hipodrum Cad. No:5 B Blok Kat:6 Yenimahalle / Ankara adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Emniyet Mahallesi Hipodrum Caddesi No : 5 B Blok Kat : 7 (İhale Toplantı Salonu) Yenimahalle/ANKARA (Tekliflerin posta ile gönderilmesi halinde: Emniyet Mahallesi Hipodrum Caddesi No : 5 B Blok Kat : 6 Yenimahalle/ANKARA) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.