AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
KAHRAMANMARAŞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞIT TANIMA SİSTEMİ İLE AKARYAKIT ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2017/409378
1-İdarenin
a) Adresi:YÖRÜKSELIM MAH. G.MUSTAFA KUSCU CAD. 56 46050 ONİKİŞUBAT/KAHRAMANMARAŞ
b) Telefon ve faks numarası:3442218881 - 3442250831
c) Elektronik Posta Adresi:kahramanmaras@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
500.000 litre motorin ve 4.000 litre kurşunsuz benzin (95 oktan)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri :Araçların depolarına pey der pey teslim yapılacaktır.
c) Teslim tarihi:Sözleşme süresi içinde haftanın 7 günü 24 saat araçların depolarına pompa teslimi yakıt ikmali yapılacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü, Yörükselim Mah. G.Mustafa Kuşcu Cad.No:56 Onikişubat/Kahramanmaraş
b) Tarihi ve saati:21.09.2017 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

a) İstekli, akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınan teklif sahibinin Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu olduğunu tesvik eden belgesin aslı ya da noter tasdikli sureti,

b) İstekli, akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi ise Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumundan alınan istasyonlu bayilik lisansının aslı ya da noter tasdikli sureti ve bayisi olduğu akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşundan alınan ve  ihale tarihi itibari ile geçerliliği olan bayilik belgesinin aslı ya da noter tasdikli suretini,


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 15 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekli,

- 12 Şubat veya Dulkadiroğlu Belediyesi içerisinde ATOS sistemine uygun en az 1 (Bir) petrol istasyonu gösterecek ve istasyonun mevcut olduğuna dair ana firmadan alınacak yazıyı veya internet çıktısını, 

- Merkez ilçe belediyeleri haricinde; diğer ilçelerin içerisinde ve bu ilçelerin en az üç (3)'ünde ve her ilçede en az 1 (Bir) adet ATOS sistemine uygun petrol istasyonu gösterecek ve istasyonun mevcut olduğuna dair ana firmadan alınacak yazı veya internet çıktısını imzalı kaşeli olarak sunacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Akaryakıt Alımı


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü, İdari ve Mali İşler Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü, Yörükselim Mah. G.Mustafa Kuşcu Cad.No:56 Onikişubat/Kahramanmaraş adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.