TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
SAMSUN KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

Genel Sekreterliğimize Bağlı Sağlık Tesislerinin ihtiyacı “Nükleer Tıp Sarf Malzeme Toplu alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2017/415138
1-İdarenin
a) Adresi:Adalet Mh.100. Yıl Bulv.No:232 Kat:1 55060 İLKADIM/SAMSUN
b) Telefon ve faks numarası:3623112500 - 3623112507
c) Elektronik Posta Adresi:khb55.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
11 (On bir) Kalem Nükleer Tıp Sarf Malzeme Toplu Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri :Genel Sekreterliğimize Bağlı ihtiyaç listesindeki Sağlık Tesislerine teslim edilecektir.
c) Teslim tarihleri:01.01.2018 tarihinden itibaren 31.03.2019 tarihine kadar sözleşme süresi boyunca ,teslimat yapılacak olan idaremizin belirlediği periyodlara göre peyder pey teslimatlar gerçekleştirilecektir. Siparişler Elektronik Tebligat Yönetmeliğinin Elektronik tebligat hizmetinden yararlanma başlıklı 7. maddesi uyarınca anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere, elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olduğundan siparişler bu yolla tebliğ edilecektir. Ancak gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler elektronik tebligattan isteğe bağlı olarak yararlanacağından bu firmalara faks yoluyla da tebliğ edilecek olup, tebliğ tarihinden itibaren mal teslimatları teknik şartnamede belirtildiği gibi olacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Samsun İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği İhale Salonu -Adalet Mh. 100.Yıl Bulvarı No:232 İLKADIM / SAMSUN
b) Tarihi ve saati:18.09.2017 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

a)İstekliler, teklif verecekleri tıbbi sarf malzemelerin  TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası veya ÜTS Ürün Takip Sistemi tarafından onaylanmış ürün ( barkod ) numaraları teklifle birlikte kalem sıra numarası belirtilerek liste ve ayrı ayrı çıktılar halinde (Ürünle ilgili 1. Sy. ve ürünle ilgili detaylı 2. Sy.) vereceklerdir.  İhtiyaç listesinde yer alan ürünlerin tüm boylarının ayrı ayrı  ÜTS veya TİTUBB barkod numaraları belirtilecektir. Teklif verecekleri tıbbi sarf malzemelerin her bir ürün için üretici veya tedarikçisi tarafından T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) veya ÜTS Ürün Takip Sistemine  kayıtlı olduğu belgeyi (Bayilik belgesi) sunmaları gerekmektedir. Kapsam dışı olan ürünler için firmalar kapsam dışı olduğuna dair beyan ve tedarikçi ise ana bayiden alınan yetki belgesini sunacaklardır.
b)Teklif verecekleri kalemlerle ilgili istenilen belgeler "Teknik Şartnamede" belirtilmiş olup, bu belgeler ihale teklif dosyasında bulunmalıdır.
 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İsteklilerce teklif edilen ürünlere ait katolog, CD veya dokümanlar ihale teklif zarfı içinde sunulacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Samsun Kamu Hastaneleri Birliği Döner Sermaye Muhasebe Birimine veya Halk Bankası Çiftlik Şubesi İBAN: TR71 0001 2009 6650 0005 1000 32 nolu hesaba yatırarak ,Samsun İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Satınalma Servisi- (Adalet Mh. 100.Yıl Bulvarı No:232- İLKADIM / SAMSUN) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Samsun İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği-Satınalma Servisi (Adalet Mh. 100.Yıl Bulvarı No:232 İLKADIM / SAMSUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.