MEDİKAL GAZ SATIN ALINACAKTIR
NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ANKARA SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

7 Kalem Medikal Gaz Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2017/441943
1-İdarenin
a) Adresi:Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Hacettepe Mah. ,Talatpaşa Bulvarı, No:44 06100 Samanpazarı ALTINDAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası:3125085307 - 3125084958
c) Elektronik Posta Adresi:numune06@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
7 Kalem, Mal Alımı, Tıbbi Gaz Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :Hastane Kit Kimyasal Ambarı tarafından uygun görülen yer/yerler.
c) Teslim tarihleri:Son teslim tarihi 31.08.2018 olmak üzere, sözleşmenin imzalanmasını izleyen ilk iş gününden itibaren, ilgili ambarın ihtiyaç durumuna göre partiler halinde teslimat yapılacaktır. Siparişlerin yazılı olması şartı aranmaz, telefon veya faks ile yapılan siparişler 10 (On) iş günü içerisinde sipariş veren ambara teslim edilecektir. Yüklenici, son teslim tarihinden en geç 20 gün öncesinde, ilgili ambar tarafından sipariş edilmeyen malların adlarını ve teslim edilmesi gereken miktarlarını yazılı olarak bildirmek zorundadır. Son teslim tarihinden 10 gün öncesine kadar siparişi verilmeyen malzemelerin teslim edilmesi Yüklenicinin sorumluluğundadır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Satın Alma Birimi, A Blok, 1. Kat, Hacettepe Mah., No: 44, Talatpaşa Bulvarı Samanpazarı-Altındağ/ANKARA
b) Tarihi ve saati:10.10.2017 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1. Medikal Gaz İzin Belgesi: T.C. Sağlık Bakanlığı, İlaç Ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nden alınmış, medikal oksijen gazı üretim, dolum, depolama ve dağıtımı, medikal azot protoksit gazı üretim, dolum, depolama ve dağıtımı faaliyetleri yapabileceğine dair belge. İsteklinin, ana üretici firmanın dolum bayiliğini yapması durumunda, ana üretici tarafından ihale tarihi itibariyle yetkili olduğuna dair belgeler ile birlikte, bayisi olduğu üreticiye ait olan Medikal Gaz İzin Belgesi’ni de sunması gerekmektedir.

2. Basınçlı Gaz Tüpleri Periyodik Muayene, Deney Ve Bakım Yeterlilik Belgesi: Yürürlükteki “Basınçlı Gaz Tüplerinin Periyodik Muayene, Deney, Bakım Ve Tamiri Yeterlilik Belgesi Verilmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2011/4)” gereği olarak; Bilim, Sanayi Ve Teknoloji İl Müdürlükleri’nden alınmış ve isteklinin basınçlı gaz tüplerinin kullanım sırasındaki periyodik muayene deney bakım ve tamirini yapmaya yeterli olduğuna dair belge.

3. Mesul Müdürlük Belgesi: T.C. Sağlık Bakanlığı, İlaç Ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nden alınmış, isteklinin dolum tesislerinin mesul müdürünü belirten belge. İsteklinin, ana üretici firmanın dolum bayiliğini yapması durumunda, ana üretici tarafından ihale tarihi itibariyle yetkili olduğuna dair belgeler ile birlikte, bayisi olduğu üreticiye ait olan Mesul Müdürlük Belgesi’ni de sunması gerekmektedir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Satın Alma Birimi, A Blok, 1. Kat, Hacettepe Mah., No: 44, Talatpaşa Bulvarı Samanpazarı-Altındağ/ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Satın Alma Birimi, A Blok, 1. Kat, Hacettepe Mah., No: 44, Talatpaşa Bulvarı Samanpazarı-Altındağ/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.